Minden rendeléshez 1 éves Zöld Újság digitális előfizetést adunk ajándékba! - 2 vagy több termék vásárlása esetén ingyenes a házhozszállítás!

Fogyasztóvédelmi tájékoztató

 

Hibás teljesítés

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha a termék a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy a jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan a Szolgáltató, ha Ön a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.

Vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő 1 éven belül az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. Mindez a gyakorlatban azt jelenti, hogy 1 éven belül felismert hiba esetén a bizonyítás terhe a Szolgáltatót terheli.

A Szolgáltató hibásan teljesít, ha az áru hibája a szakszerűtlen üzembe helyezéséből fakad, feltéve hogy az üzembe helyezés az adásvételi szerződés részét képezi, és azt a Szolgáltató végezte el, vagy a Szolgáltató felelősségvállalása mellett végezték el, vagy az üzembe helyezést Önnek kellett elvégeznie, és a szakszerűtlen üzembe helyezés a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott üzembe helyezési utasítások hiányosságainak a következménye.

Ha az adásvételi szerződés szerint az árut a Szolgáltató helyezi üzembe, vagy az üzembe helyezés a Szolgáltató felelősségvállalása mellett történik, a teljesítést akkor kell a Szolgáltató által befejezettnek tekinteni, amikor az üzembe helyezés befejeződött.

 

Kellékszavatosság

Ön a Szolgáltató hibás teljesítése esetén a Szolgáltatóval szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv és a 373/2021. (VI. 30.) Kormányrendelet szabályai szerint.
Ön a választása szerint az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet.

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve ha ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen, vagy a Szolgáltató számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Az aránytalan többletköltség fennállásának megállapításakor a Szolgáltatónak figyelembe kell vennie valamennyi körülményt, ideértve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, valamint a szerződésszegés súlyát.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést a Szolgáltató nem vállalta, vagy e kötelezettségének a dolog tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel megfelelő határidőn belül, az Ön érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha Önnek a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a szerződéstől elállhat, de a hibát a Szolgáltató költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki.

Ön akkor is jogosult - a szerződésszegés súlyához igazodva - az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelni, vagy az adásvételi szerződést megszüntetni, ha
- a Szolgáltató nem végezte el vagy megtagadta a kijavítást vagy kicserélést, vagy elvégezte azt, de nem vagy nem teljes mértékben viselte a kicserélt áru visszavételével kapcsolatos költségeket,
- ismételt teljesítési hiba merült fel annak ellenére, hogy a Szolgáltató megkísérelte az áru szerződésszerűvé tételét,
- a teljesítés hibája olyan súlyú, hogy azonnali árleszállítást vagy az adásvételi szerződés azonnali megszüntetését teszi indokolttá, vagy
- a Szolgáltató nem vállalta az áru szerződésszerűvé tételét, vagy a körülményekből nyilvánvaló, hogy a Szolgáltató ésszerű határidőn belül vagy az Önnek okozott jelentős érdeksérelem nélkül nem fogja az árut szerződésszerűvé tenni.

Az ellenszolgáltatás leszállítása akkor arányos, ha annak összege megegyezik az Önnek a szerződésszerű teljesítés esetén járó, valamint az Ön által ténylegesen megkapott áru értékének különbözetével. Az Ön adásvételi szerződés megszüntetésére vonatkozó kellékszavatossági joga a Szolgáltatónak címzett, a megszüntetésre vonatkozó döntést kifejező jognyilatkozattal gyakorolható.

Ha a hibás teljesítés az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott árunak csak meghatározott részét érinti, és azok tekintetében a szerződés megszüntetésére vonatkozó jog gyakorlásának feltételei fennállnak, akkor Ön az adásvételi szerződést csak a hibás áru tekintetében szüntetheti meg, de az azokkal együtt szerzett bármely egyéb áru vonatkozásában is megszüntetheti, ha az Ön részéről nem várható el ésszerűen, hogy csak a szerződésnek megfelelő árukat tartsa meg.

Ha Ön hibás teljesítésre hivatkozva kívánja megszüntetni az adásvételi szerződést, a Szolgáltatót terheli annak bizonyítása, hogy a hiba jelentéktelen. Ön jogosult a vételár még fennmaradó részét - a szerződésszegés súlyához igazodva - részben vagy egészben visszatartani mindaddig, amíg a Szolgáltató nem tesz eleget a teljesítés szerződésszerűségével és a hibás teljesítéssel kapcsolatos kötelezettségeinek.
Ön a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve ha az indokolt volt, vagy arra a Szolgáltató adott okot.

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. A Fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés esetén a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölt hibát késedelem nélkül közöltnek kell tekinteni. A közlés késedelméből eredő kárért a jogosult felelős. Ugyanakkor a Szolgáltató felhívja a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított 2 éves elévülési határidőn túl a kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő 1 év.

A teljesítéstől számított 1 éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a Szolgáltatótól vette. A teljesítéstől számított 1 év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A Szolgáltatónak az áru kijavítását vagy kicserélését - az áru tulajdonságaira és az Ön által elvárható rendeltetésére figyelemmel megállapított - ésszerű határidőn belül kell elvégezni. Az ésszerű határidőt attól az időponttól kell számítani, amikor Ön közölte a hibát a Szolgáltatóval. Önnek az árut a kijavítás vagy kicserélés teljesítése érdekében a Szolgáltató rendelkezésére kell bocsátania. A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a Szolgáltatót terhelik.

A Szolgáltatónak a saját költségére kell biztosítania a kicserélt áru visszavételét. Ha a kijavítás vagy kicserélés olyan áru eltávolítását teszi szükségessé, amelyet az áru jellegének és céljának megfelelően - a hiba felismerhetővé válása előtt - üzembe helyeztek, akkor a kijavításra vagy a kicserélésre vonatkozó kötelezettség magában foglalja a nem megfelelő áru eltávolítását, és a csereként szállított vagy kijavított áru üzembe helyezését, vagy az eltávolítás illetve az üzembe helyezés költségeinek viselését.

Ha Ön az adásvételi szerződést teljes egészében vagy az adásvételi szerződés alapján szolgáltatott áruk egy része tekintetében szünteti meg, úgy Önnek a Szolgáltató költségére vissza kell küldenie a Szolgáltatónak az érintett árut, és a Szolgáltatónak haladéktalanul vissza kell térítenie az Ön részére az érintett áru vonatkozásában teljesített vételárat, amint az árut vagy az áru visszaküldését alátámasztó igazolást átvette.

 

Termékszavatosság

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön a választása szerint az előző "Kellékszavatosság" részben meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet. Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.
A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek, vagy ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

A termékszavatossági igényét Ön a terméknek a gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti, és a határidő elteltével ezt a jogosultságát elveszti. Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját a termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:
- a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
- a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
- a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania!

Felhívjuk a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve a kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.
A jellegüknél fogva rövidebb szavatossági idővel rendelkező termékek esetében a fenti jogosultságok a terméken jelölt szavatossági határidőig élnek.

 

Jótállás

A Szolgáltató nem forgalmaz a kötelező jótállásról szóló jogszabályok hatálya alá eső tartós fogyasztási cikkeket, és önként sem vállal jótállást a honlapján megrendelhető termékekre.

 

Indokolás nélküli elállási jog

Termék megrendelés esetén Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni a szerződéstől. Az elállási határidő:
a) termék adásvételére irányuló szerződés esetében attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi,
b) több termék szolgáltatásakor attól a naptól számított 14. nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó termék átveszi,
c) több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor attól a naptól, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a szállítótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi,
d) valamint az a), b), és c) pontok esetében  a Felhasználó a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja elállási jogát.

Ön az elállási nyilatkozatát bármilyen módon bejelentheti hitelt érdemlő módon, akár szóban vagy írásban.
Ha Ön az elállási jogával élni kíván, akkor az elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni vagy bejelenteni hitelt érdemlő módon az alábbi elérhetőségek egyikére:

Vigh Jánosné e.v.
Postacím: Magyarország - 4405 Nyíregyháza, Béke u. 11.
E-mail: info@vitalmix.hu
Telefonszám: +36 70 611 0101

A Felhasználó az elállási jog gyakorlásához felhasználhatja a letölthető elállási nyilatkozatmintát is, ha idekattint: Elállási Nyilatkozat letöltése

Az elállási nyilatkozatminta tartalmát innen is kimásolhatja:

-------------------------------------------------------------

Elállási nyilatkozat
(Csak a szerződéstől való elállási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza!)
 

Címzett: Vigh Jánosné e.v.
Postacím: Magyarország, 4405 Nyíregyháza, Béke u. 11.
E-mail: rendeles@vitalmix.hu

Alulírott ……………………………………………………….........................………… kijelentem, hogy gyakorlom elállási jogomat az alábbi termék/termékek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:*

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:**……………………………………...…...............................……

A fogyasztó neve: ..........................................................................................................................................

A fogyasztó címe: .........................................................................................................................................

A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni (abban az esetben töltse ki, ha szeretné, hogy a

vételárat banki átutalással fizessük vissza): ...................................................................................................................

 

A fogyasztó aláírása (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén): .........................................................................

 
Kelt: .......................................................................

* Itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése.
** A megfelelő jelölendő.

Készült a 45/2014. (II.26.) kormányrendelet 2. sz. melléklete szerinti nyilatkozatminta alapján.

-------------------------------------------------------------

Ön határidőben gyakorolja az elállási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt hitelt érdemlő módon elküldi az írásbeli elállási nyilatkozatát, vagy a határidő utolsó napján szóban bejelenti azt. Önt terheli annak bizonyítása, hogy az elállási jogát az itt leírtaknak megfelelő módon és határidőben gyakorolta.
Az elállási jog gyakorlását nem zárja ki a felbontott csomagolás és a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használat.

Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll a szerződésétől, akkor haladéktalanul, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14. napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a szállítási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott).

Visszatérítéskor az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja, és e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést mindaddig nem történik meg, amíg vissza nem kapjuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte. A kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb az elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14. napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket. A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

Ön kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.

A termék visszaküldésének megszervezése és a visszaküldés költsége Önt terheli. Az árut visszajuttathatja személyesen is, az előzetes időpont egyeztetése után. Elállás esetén az elállással érintett termék vételárát és a kiszállítás költségét is visszatérítjük Önnek.

Az elállási jog alóli kivételek:
A 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet 29. § (1) alapján a fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát:
- romlandó vagy minőségét rövid ideig megőrző termék tekintetében,
- olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza.

 

Panasztételi lehetőségek és vitarendezési fórumok

Az alábbiakban az általános szerződési feltételek vonatkozó rendelkezéseinek idézésével tájékoztatjuk a panasztételi és vitarendezési lehetőségekről.
A Felhasználó a Szolgáltató szolgáltatására, tagjának, alkalmazottjának vagy a Szolgáltató érdekében vagy javára eljáró személynek az áru fogyasztók részére történő forgalmazásával, értékesítésével közvetlen kapcsolatban álló magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, az áru minőségére vonatkozó panaszával levélben, telefonon és elektronikus levélben fordulhat a Szolgáltatóhoz az alábbi elérhetőségeken:

Vigh Jánosné e.v.
Postacím: Magyarország - 4405 Nyíregyháza, Béke u. 11.
E-mail: info@vitalmix.hu
Telefonszám: +36 70 611 0101

A Szolgáltató a szóbeli panaszt azonnal megvizsgálja és szükség szerint rögtön orvosolja. Amennyiben ez nem lehetséges, illetve a Felhasználó egyet nem értése esetén az írásban benyújtott panaszt a Szolgáltató legkésőbb 30 napon belül írásban érdemben, igazolható módon megválaszolja.

A korábban már érdemben megválaszolt panasz tartalmával azonos tartalmú, ugyanazon Felhasználó által tett ismételt, új információt nem tartalmazó panasz, valamint az azonosíthatatlan személy által tett fogyasztói panasz kivizsgálását a Szolgáltató mellőzheti.

Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltató intézkedéseivel nem ért egyet, vagy a panasz azonnali kivizsgálása nem lehetséges, a Szolgáltató a panaszról és az azzal kapcsolatos álláspontjáról haladéktalanul köteles jegyzőkönyvet felvenni, és annak egy másolati példányát személyesen közölt szóbeli panasz esetén helyben a Felhasználónak átadni, telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panaszra adott írásbeli válasszal együtt megküldeni.

A Felhasználó telefonon vagy elektronikus úton benyújtott panaszát a Szolgáltató egyedi azonosító számmal köteles ellátni. A Felhasználó panaszának elutasítása esetén a Szolgáltató köteles megindokolni az elutasítást.

A panaszról felvett jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az alábbiakat:
- a Felhasználó neve és lakcíme,
- a panasz előterjesztésének helye, ideje és módja,
- a Felhasználó panaszának részletes leírása, a Felhasználó által bemutatott iratok, dokumentumok és egyéb bizonyítékok jegyzéke,
- a Szolgáltató nyilatkozata a Felhasználó panaszával kapcsolatos álláspontjáról, amennyiben a panasz azonnali kivizsgálása lehetséges,
- a jegyzőkönyvet felvevő személy és - telefonon vagy elektronikus úton  közölt szóbeli panasz kivételével - a Felhasználó aláírása,
- a jegyzőkönyv felvételének helye és ideje,
- telefonon vagy elektronikus úton közölt szóbeli panasz esetén a panasz egyedi azonosítószáma.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát 3 évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

A Szolgáltató a Felhasználó panaszának elutasítása esetén köteles írásban tájékoztatni a Felhasználót arról, hogy a panaszával - annak jellege szerint - mely hatóság vagy Békéltető Testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatásnak tartalmaznia kell továbbá az illetékes hatóság, illetve a Felhasználó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti Békéltető Testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint a levelezési címét. A tájékoztatásnak arra is ki kell terjednie, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a Békéltető Testületi eljárást.

Amennyiben a Felhasználó és a Szolgáltató közötti fogyasztói jogvita nem rendeződik, a Felhasználó a következő szervekhez fordulhat.

Békéltető testülethez fordulás lehetősége

A Felhasználó (fogyasztó) a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatban a Békéltető Testület díjmentes eljárását is kérheti.
Ha a Fogyasztó magyarországi lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkezik, akkor ezen lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti vármegyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamarák által működtetett Békéltető Testület az illetékes. A Békéltető Testületek elérhetőségei megtalálhatóak a http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek oldalon.

A Fogyasztó erre irányuló kérelmében a fentiektől eltérő, másik Békéltető Testületet is megjelölhet. A Szolgáltató székhelye szerint illetékes békéltető testület:

Szabolcs-Szatmár Bereg Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara 
mellett működő Békéltető Testület

Cím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi út 2.
Telefon: +36 42 420 180
E-mail: bekelteto@szabkam.hu
Webhely: http://bekeltetes-szabolcs.hu

A Fogyasztó magyarországi lakóhelye és tartózkodási helye hiányában Magyarországon a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület jogosult eljárni az online adásvételi vagy szolgáltatási szerződésekhez kapcsolódó, határon átnyúló fogyasztó és kereskedő közötti jogvitákban.
A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara által működtetett Budapesti Békéltető Testület elérhetőségei megtalálhatók a https://bekeltet.bkik.hu oldalon, valamint itt olvashatók:

Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
által működtetett Budapesti Békéltető Testület

Cím: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99. I. em. 111.
Postacím: 1253 Budapest, Pf.: 10.
Telefon: +36 1 488 2131
E-mail: bekelteto.testulet@bkik.hu
Webhely: https://bekeltet.bkik.hu

A Szolgáltatót a Békéltető Testületi eljárásban együttműködési kötelezettség terheli. A Békéltető Testület a vármegyei (fővárosi) Kereskedelmi és Iparkamarák által működtetett független testület. Hatáskörébe tartozik a fent megjelölt témájú fogyasztói jogviták bírósági eljáráson kívüli rendezése, és e célból az egyezség létrehozásának megkísérlése. Ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében.

A békéltető testület a Fogyasztó vagy a vállalkozás kérésére tanácsot ad a Fogyasztót megillető jogokról és kötelezettségekről. Ha Felhasználó az Európai Unióban él, az interneten vásárolt termékre és szolgáltatásra vonatkozó panaszával kapcsolatban igénybe veheti az Európai Bizottság alábbi online vitarendezési eszközét.

Az Európai Bizottság online vitarendezési platformja
Webhely: https://webgate.ec.europa.eu/odr

Ezt az internetalapú platformot az Európai Unió azoknak a Fogyasztóknak hozta létre, akik panasszal kívánnak élni az általuk online vásárolt termékekkel vagy szolgáltatásokkal kapcsolatban, és fel szeretnének kérni egy semleges harmadik felet (vitarendezési testületet) a panasz kezelésére. Az online vitarendezési platformról és a használatáról, valamint a vitarendezés módjáról további információkat a fenti link használatával elérhető webhelyen talál.

A Felhasználó az áru minőségére vonatkozó panaszával, a Szolgáltató (tagjának, alkalmazottjának) vagy az érdekében vagy a javára eljáró személynek a magatartására, tevékenységére vagy mulasztására, a szolgáltatás minőségére, a felelősségi szabályok alkalmazására vonatkozó panaszával a magyarországi lakóhelye szerint illetékes vármegyei kormányhivatalhoz, mint fogyasztóvédelmi hatósághoz fordulhat. A területileg illetékes kormányhivatalok elérhetőségei megtalálhatók a https://www.kormanyhivatal.hu/hu/elerhetosegek oldalon.

A Felhasználó a panaszával fordulhat a Szolgáltató székhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatósághoz is:

Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Kormányhivatal
Közlekedési, Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály
Fogyasztóvédelmi Osztály

Cím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Postacím: 4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.
Telefon: +36 42 500 694
Telefax: +36 42 504 398
E-mail: fogyasztovedelem@szabolcs.gov.hu
Webhely: https://www.kormanyhivatal.hu/hu/szabolcs-szatmar-bereg/szervezeti-egysegek/kozlekedesi-muszaki-engedelyezesi-es-fogyasztovedelmi-foosztaly-2020

Az adatkezeléssel kapcsolatos felügyelet

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a GDPR alapján bíróság előtt gyakorolhatja, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz is fordulhat:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
Fax: +36 1 391 1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Webhely: http://www.naih.hu

A bírósági út választása esetén a per - az érintett Felhasználó választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

 

A webhely szolgáltatója

Tájékoztatjuk, hogy a https://vitalmix.hu honlapot
Vigh Jánosné e.v.
Nyilvántartási száma: 52456684
Adószáma: 68932129-1-35
Közösségi adószáma: HU68932129
Székhelye: Magyarország - 4405 Nyíregyháza, Béke u. 11.
KSH száma: 68932129-7311-231-15

(a továbbiakban: Szolgáltató) üzemelteti.

A jelen internetes oldal a https://vitalmix.hu internet címen elérhető webhely, az azon elérhető honlap és annak aloldalai.

 

A https://vitalmix.hu honlap jelen Fogyasztóvédelmi tájékoztatója 2023. március 25-től hatályos.

 

A dokumentum letöltése/nyomtatása INNEN elérhető.